ما طراحی را بر اساس:
  نياز شما،
  مخاطب شما،
  و اهداف شما،
انجام می دهيم.

آنچه مايه ادامه حيات ماست ارتباط مستمر با مشتريان است. ما هستيم، چون شما هستيد!
توجه به نيازهای فعلی و آتی مشتريان سرلوحه فعاليتهای ماست. همزمان با توسعه و رشد شما در سازمان و بازار خود، نيازهای شما نيز رشد و توسعه می يابند. ارتباط مستمر ما با شما در جهت پاسخگوئی به نيازهای جديد و روبه رشد شماست.

   توجه به مشتريان

ما اعتقاد داريم مشتريان ما از کار کردن با ما علاوه بر احساس رضايت و راحتی، بايد به موفقيت نزديک تر شوند.
بنابراين ما به اهداف شما اهميت می دهيم و نياز شما را نياز خود می دانيم. از اين جهت در حد وسع و توان و در راستای تخصص خود، ياريتان خواهيم کرد.

   طيف مشتريان

شرکت به نگار به محدوده گسترده ای از مشتريان اعم از بخش دولتی و خصوصی توجه دارد. توسعه و بهبود سيستمی برای هر مجموعه کاری حائز اهميت است.
شرکتهای کوچک از خدمات ما در فضای اينترنت استفاده می کنند تا با حداقل هزينه راه توسعه را برای خود هموار کنند.
شرکتهای بزرگ نيز برای تداوم حضور در بازار و حفظ قدرت در رقابت نيازمند بهره گيری از فناوری های موجود در اينترنت هستند.
سازمانها و نهادها نيز برای مديريت بهتر بر منابع و تسهيل عمليات سازمانی و تسريع در انجام امور محوله، از خدمات نرم افزاری ما در عرصه اينترنت بهره می برند.

   مشتريان جديد

ما تک تک مشتريان جديد را حائظ اهميت می دانيم. مشتریان کوچک يا بزرگ همگی برای ما مهم هستند. کوچک بودن ابعاد کار برای ما نشانگر کم اهميت بودن آن نيست.
ما خود را ملزم به شناخت نيازها و راه کارهای بهينه برای مشتريان جديد می دانيم.

   مشتريان قديم

پاسخگوئی ما به مشتريان قبلی کمتر از مشتريان جديد نيست. ما از مشتريان قبلی همانند پيشکسوتان حقی به گردن خود قائليم و تا حد توان از پاسخگوئی و همکاری دريغ نخواهيم کرد.

همراهی ما با مشتريان، مداوم است.

   فهرست برخی از مشتريان

   خانه کتاب ايران
   سازمان تبليغات اسلامی
   وزارت نيرو
   سازمان ملی جوانان
   مرکز تحقيقات استراتژيک
   مؤسسات تحقيقات اسلامی (مؤسسه آينده روشن، مرکز مطالعات خيمه، مؤسسه اسلامی مجد)
   مؤسسات فرهنگی علمی (مؤسسه فرهنگی ياس، انجمن ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت)
   شرکت ها (بانک ملی ايران شعبه لندن، تلاونگ، ژرف نگر، نفيس نخ، مهندسی فدک، آبتاب پارسيان)
   خبرگزاری آوا (افغانستان)

تعداد کاربران اينترنت در خاور ميانه طی سالهای 2000 تا 2010 بيش از 1600 درصد افزايش يافته است ! مرجع: Internet World Stats
برای پذيرش اين حجم افزاينده مخاطبين آمادگی داريد؟
وب سايت شما وسيله ای برای:
  بهتر ديدن مشتريان
  بهتر شنيدن صحبت مشتريان
  بهتر يافتن ساير مشتريان
در سايت شما کدام اولويت دارد؟
  طراحی متناسب با سليقه شما
  طراحی متناسب با نياز مشتری